Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

4- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Proje ve uygulama yardımı başvuruları hangi tarihlerde yapılmaktadır? Başvuruları nasıl yapılır?

Proje ve uygulama yardımlarının başvuru tarihleri her yıl “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu”nca belirlenmekte olup o yıla ait başvuru tarihleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Nasıl başvurulur?

Toplu ve münferit olmak üzere iki türlü başvurulabilir.

Münferit Başvuru

Tek bir taşınmaz kültür varlığı için yapılır. Başvuru sahibi, maddi veya teknik yardım talebi için gerekli belgelerle birlikte il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. İl müdürlüğü başvuru dosyasını inceleyip beş iş günü içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderir. Eksik belgeli ve yeniden yapım (rekonstrüksiyon) talepleri başvuru sahibine iade edilir. Genel Müdürlük tarafından incelenen başvurular değerlendirilmek üzere Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonuna iletilir.

Toplu Başvuru

Toplu başvuru, taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve doku bütünlüğü içerisinde korunabilmesi için ilgili idare katılımıyla toplu olarak yapılır.

Gerekli belgeler ilgili idare tarafından toplanır ve varsa eksikleri tamamlatılır. İlgili idare doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin ve ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ile müellif mimarların muvafakatini alır.

Tamamlanan başvuru dosyaları, yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halind kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar ile birlikte, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar il müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe iletilir.

Başvurular genel müdürlükçe incelenir, sokak ve doku bütünlüğü içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının en az %70’i için başvuru yapılmış olması şartı aranır. Uygun bulunan başvurular komisyona sunulur.